snimka

Обявление

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Обявление

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Обществена поръчка Доставка чрез покупка на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено

ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено” Решение Обявление Документация за участие Възложителят не предвижда заплащането на цена на документацията за участие. Документацията се предоставя безвъзмездно на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа до 07.03.2014 год. в деловодството на община Камено, по електронен път на посочена електронна поща от заинтересованото лице или се изтегля от интернет-страницата на възложителя – www.kameno.bg При писмено поискване от заинтересовано лице Възложителя е длъжен да я изпрати за сметка на лицето отправило искането. Писменото искане следва да съдържа следната информация: адрес за получаване на документацията.  

snimka

Обявление

Община Камено уведомява заинтересованите лица, че до кмета на общината е направено предложение за замяна на имот № 044070 в землището на с. Ливада с ЕКАТТЕ 43623, община Камено, собственост на Стоян Желев Вълчанов с общински имот от Общинския поземлен фонд.Обявлението можете да разгледате тук

snimka

Уведомление

Относно: Инвестиционно предложение: "Изграждане на нови регулиращи и измервателни линии за "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и Приемна камера на Газопроводно отклонение /ГО/ Бургас към обект: Тазорегулираща станция /ГРС/ Бургас

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas