Отдел Местни данъци и такси

font minus font plus print

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се яват в отдел "Местни данъци и такси" при община Камено за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

 

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ/Акт, заедно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

  Обявено    на 01.11.2013г., петък                                                                                                                                                                                                                                                                        .       Валидно до 14.11.2013г., 17,00часа. 

 

 

 

  

       
  
        Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни Данъци и Такси” при Община Камено гр.Камено, ул.”Освобождение” № 101, ет.2, стая № 209 за връчване на Акт за установяване на общинско вземане по декларация на основание чл.107от ДОПК.

       В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчено.

 

  

 СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на 04. 10. 2013 г. и е свалено на 17. 10. 2013 г.

 

 СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на 22. 08. 2013 г. и е свалено на 05. 09. 2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на04. 07. 2013 г. и е свалено на 21. 08. 2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на13. 06. 2013 г. и е свалено на 27. 06. 2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на 23. 05. 2013 г. и е свалено на 13. 06. 2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на 05. 04. 2013 г. и е свалено на 19. 04. 2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на 21. 03. 2013 г. и е свалено на 04. 04. 2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на 06. 03. 2013 г. и е свалено на 20. 03. 2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на 18. 02. 2013 г. и е свалено на 04. 03. 2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК обявено на 30. 01. 2013 г. и е свалено на 13.02.2013 г.


 

VJ Soft e-ideas