Държавни институции

font minus font plus print

Президент на Република България

тел: 02/923 93 33
София 1123 бул."Дондуков" № 2
е-mail: press@president.bg


Народно събрание

тел.:02/939 39 факс:02/981 31 31
София 1169 пл. "Народно събрание" 2;
email: infocenter@parliament.bg


Министерски съвет

Тел.:02/940 27 70факс:02/980 20 56
София 1194 бул. "Дондуков" №1
e-mail: GIS@government.bg


Министерство на вътрешните работи

Централа: 02/982 50 00
София 1000 ул.”6-ти септември” 29
e-mail: spvo@mvr.bg


Министерство на външните работи

тел.: 02/948-29-99
София 1040 ул. "Ал. Жендов"№2
e-mail: iprd@mfa.government.bg


Министерство на икономиката и енергетиката и туризма

тел.: 02/940 71 факс:02/981 50 39
София ул. Славянска 8
e-mail: m.velkova@mee.government.bg


Министерство на здравеопазването

тел.факс: 02/981 18 30; 930 11 07
София бул. "Ал. Стамболийски" № 39
e-mail: press@mh.government.bg


Министерство на физическото възпитание и спорта

тел. 02/930 05 55
София бул. "Васил Левски " № 75


Министерство на културата

тел: 02/940 09 00 факс: 02/981 81 45
София бул. "Ал. Стамболийски" № 17
e-mail: press@mc.government.bg


Министерство на образованието, младежта и науката

тел.: 02/921 77 99 факс: 02/988 24 85
София бул. "Дондуков" №2А
e-mail: press_mon@minedu.government.bg


Министерство на околната среда и водите

тел.: 02/940 60 00 факс: 02/988 59 13
София, ул. "У. Гладстон" № 67
e-mail: press@moew.government.bg


Министерство на отбраната

тел.: 02/922 09 22 факс: 02/987 32 28
София ул. "Дякон Игнатий" № 3
e-mail: presscntr@mod.bg


Министерство на правосъдието

тел.:02/914 08 /централа/ Факс :02/981 91 57
София ул. "Славянска" №1
e-mail: pr@justice.government.bg


Министерство на регионалното развитие и благоустройството

тел.: 02 / 940 59 /централа/
София ул. "Св.Св. Кирил и Методи" № 17-19
e-mail: press@mrrb.government.bg


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

тел.:02/940 96 20 02/940 95 34   факс:02/987 18 05
София ул. "Дякон Игнатий" № 9
e-mail: press@mtc.government.bg


Министерство на труда и социалната политика

тел.: 02/811 94 43 факс 02/988 44 05
София 1051 ул. Триадица № 2
e-mail: mlsp@mlsp.government.bg


Министерство на финансите

тел.: 02/985 91 /централа/
София ул. "Г. С. Раковски" № 102
e-mail: feedback@minfin.bg


 

VJ Soft e-ideas