Обучение на доброволци от общината за действие при възникване на бедствие и аварии

21 01 2011 font minus font plus print
 

На 21.01.2011 г в община Камено се проведе в изпълнение на чл. 42 ал.1 т.2 от Закона за защита при бедствия , обучение на доброволците от общината за действие при възникване на бедствие и аварии.

Доброволното формирование е създадено от кмета на общината  г-н Стефан Бонев.Същото е вписано в регистрите на ГД”Гражданска защита”-МВР София и има уникален номер BG – A -03-01.С всеки доброволец е сключен договор с права и задължение на страните по договора за срок от 3 години.

Целта на обучението беше, да се запознаят доброволците с основните характеристики на стихийните бедствия , крупните производствени аварии, мерките за защита от тях, да се създаде организация на работа и мерки за безопастност  при провеждането на СНАВР, както и всеки доброволец да получи необходимия минимум от теоретични знания и практически умения , за изпълнение на дейности за защита на населението.

За обучението бяха поканени лектори от ОУ „Гражданска защита”-МВР гр.Бургас и ПБ и защита на населението.

Резултатите от проведения в края на обучението изпит показаха, че неговите цели са постигнати и доброволците ще могат да изпълняват необходимите дейности при бедствени ситуации в интерес на общината.


 

VJ Soft e-ideas