Съобщение

18 02 2011 font minus font plus print
 

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-13-ПР/01.02.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,Изграждане на сгради със смесено предназначение-обитаване и обществено обслужване в ПИ № 082029, местност „При село”, в землището на с.Черни връх, общ.Камено с възложител : Валентин Димитров Богданов.

         Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.

         За връзка -20 59 - Б.Куцарова.

 


 

VJ Soft e-ideas