Съобщение

16 06 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета е одобрен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване на УПИ I - 77, II - 77 и III - 77 в кв. 13 по плана на с. Трояново.

 

VJ Soft e-ideas