Съобщение

20 06 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета е одобрен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване на УПИ II - 288 в кв. 42 по плана на с. Тръстиково.

 

VJ Soft e-ideas