Провеждане на публичен търг

16 11 2012 font minus font plus print
О Б Щ И Н А К А М Е Н О, О Б Л А С Т Б У Р Г А С


 З А П О В Е Д

№ РД-09-575

Камено, 15.11.2012 г.


          На основание чл.64 от НРПУРИВОС‚ решение по т.11 на Общински съвет Камено от Протокол № 14 от 25.10.2012 г. и чл.44, ал.2 от ЗМСМА.

 З А П О В Я Д В А М :

          І.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
         ПИ № 012047, находящ се в землището на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас, с площ 230.885 дка. Представляващ изоставена нива, категория на земята-трета, в местността ,,Червенака”.
         Начална тръжна цена-200 000.00 лева, без ДДС.
         Стъпка на наддаване-20 000.00 лева.
         Депозитът за участие в търга е в размер на 20 000.00 лева без ДДС.

         ІІ.Начин на плащане-достигнатата на търга цена се заплаща по банковата сметка или в ЦУИГ на община Камено.
         ІІІ.Търгът ще се проведе на 23.11.2012г. от 13.30 часа в сградата на община Камено.
         ІV.Депозитът за участие да се внесе в ЦУИГ на община Камено или по сметка в ЮроБанк И Еф Джи България по IBAN BG50BPBI79373317225801, BIC BРBIBGSF на община Камено до 16.00 часа на 22.11.2012г.
         V.Тръжната документация за участие в търга се закупува в ЦУИГ на община Камено до 16.00 часа на 22.11.2012г.Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 лева, с включен ДДС, платими в брой в ЦУИГ на община Камено.
         VІ.До участие в търга се допускат физически и юридически лица.
          VІІ.Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 22.11.2012г., от 09.00 до 16.00 часа, с представител на Общината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
          VІІІ.Заявления за участие в търга се подават в община Камено до 16.00 часа на 22.11.2012г.Към заявлението да бъдат приложени следните документи :

             Декларация-4 броя по образец.
             Квитанция за внесен депозит.
             Документ за закупена тръжна документация.
             Удостоверение за актуално състояние-оригинал, или заверено от участника копие.
             Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва, чрез пълномощник.
             Когато участникът е физическо лице-прилага копие от документ за самоличност.

          ІХ.При неявяване на кандидати, следващ търг ще се проведе на 30.11.2012г. от 13.30 часа.Закупуване на документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършва до 16.00 часа на 29.11.2012г.

         Настоящата заповед да се публикува в местен ежедневник, на страницата на Общината в интернет и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ
Кмет на община Камено