Обществена поръчка Доставка чрез покупка на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено

14 02 2014 font minus font plus print
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
“Доставка чрез покупка на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено”

Решение
Възложителят не предвижда заплащането на цена на документацията за участие. Документацията се предоставя безвъзмездно на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа до 07.03.2014 год. в деловодството на община Камено, по електронен път на посочена електронна поща от заинтересованото лице или се изтегля от интернет-страницата на възложителя – www.kameno.bg

При писмено поискване от заинтересовано лице Възложителя е длъжен да я изпрати за сметка на лицето отправило искането. Писменото искане следва да съдържа следната информация: адрес за получаване на документацията.